onderwijs Laurentiushof

     Een leerinhoud op maat

Laurentiushof vindt basisvakken als rekenen en taal, spelling en begrijpend lezen erg belangrijk. Per vak is in de zogenoemde kerndoelen vastgelegd wat de school daarmee wil bereiken. Hoewel het accent op de basisvakken ligt, houdt Laurentiushof de algehele ontwikkeling van elk kind afzonderlijk goed in de gaten. Wij vinden het belangrijk elk kind de kans te geven om in zijn eigen tempo en op de manier die het beste bij hem aansluit te leren. Het onderwijs moet zich aan het kind aanpassen en niet omgekeerd!

     Groei naar zelfstandigheid

Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen leren zelfstandig te werken. We begeleiden de kinderen bij het zelf oplossen van hun problemen. Ook leren we ze verantwoordelijkheid dragen voor het eigen werk en gedrag. 

     Kinderen kiezen zelf

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook zelf kunnen kiezen. Naast de basisstof, die vastgelegd is in weekroosters, kunnen kinderen bij ons op school dan ook kiezen uit keuzeopdrachten. Hiervoor werken we veelal in projecten, waar naast de vastgestelde basisstof, kinderen individueel of in groepsverband hun eigen leervragen kunnen uitwerken. Iedere dag wordt er in de groepen 3 t/m 8 van 8.30uur-9.00uur begonnen met startwerk. Kinderen leren hun eigen keuzewerk plannen. In cluster 1-2 wordt 2 a 3 keer in de week de dag begonnen met startwerk. 

     Zelfstandigheid centraal

Zoals we reeds schreven vinden wij het als school, naast het streven naar een goede sfeer en het halen van een goed (eind)niveau, zeer belangrijk dat kinderen zelfstandig zijn, keuzes leren maken en de gevolgen daarvan leren overzien. Op Laurentiushof wordt daarom gewerkt met weekroosters. In de beginjaren nog leerkrachtgestuurd. Later steeds meer leerling-gestuurd. Hiervoor is gekozen omdat dit mede bijdraagt tot zelfstandige kinderen, maar met name ook om kinderen -die dat nodig hebben- meer aandacht te geven. Deze organisatievorm schept de basis en meer ruimte voor de leerkracht om zich als begeleider op te stellen.

Wat moet u zich voorstellen bij: ‘van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd onderwijs’? Het ziet er als volgt uit:

de leerkracht geeft aan de hand van het aangegeven dagprogramma opdracht(en) aan de hele groep. In de groepen 1 wordt dit zichtbaar middels pictogrammen én het planbord. In de groepen 2 en 3 middels taakkaarten en in de groepen 4 t/m 8 middels dag- en weekroosters. Ook de extra taken en keuzetaken staan in dit dagprogramma vermeld.

De uitvoering gebeurt daarna zelfstandig door de kinderen. De leerkracht werkt met, of geeft extra instructie aan, kleinere groepjes leerlingen of individuele leerlingen. Klassikale instructies, –werkmomenten en –interactieve uitwisselingen worden in de loop van de dag ingebouwd. Deze organisatievorm wordt steeds verder uitgebreid. De basisstof blijft uitgangspunt voor een ieder, maar daarnaast zijn er steeds meer keuzetaken, de zogenaamde ‘week-opdrachten’.

Het ontwikkelen van zelfstandigheid heeft gevolgen voor kinderen, leerkrachten, de inrichting van de groepslokalen en de groepsindeling.

     Voor de kinderen

Ten aanzien van de kinderen is in alle groepen het ‘zelfstandig werken’ ingevoerd om zo de zelfstandigheid en het nemen van initiatieven te bevorderen. De kinderen worden aangemoedigd ideeën te opperen, initiatieven te nemen en samen te werken, om zo te ervaren dat de wijze van werken en denken even belangrijk zijn als het resultaat. Tevens worden de kinderen betrokken bij de ‘regels en afspraken’. Hoe willen we met elkaar omgaan? Welke afspraken kunnen we dan het beste maken om dat voor elkaar te krijgen. Op deze wijze leven de regels en afspraken meer voor de kinderen (zie ook “Onderwijsontwikkeling”; zorg voor elkaar).
Vanaf groep 5 t/m 8 vormen groepsvertegenwoordigers de leerlingenraad. 

De leerlingenraad heeft als doel om:

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap

     In gesprek met het kind

Om de zelfstandigheid van kinderen te stimuleren en te ondersteunen, zullen onze leerkrachten zich vooral gedragen als begeleider van het kind en vooral reageren op signalen en prikkels van het kind.

Het aanmoedigen gebeurt op verschillende momenten. Bij de analyse van het probleem, bij de planning van het werk, bij de beoordeling en verklaring van het resultaat. De beleving van de leerling staat hierbij centraal.

Wij vinden het belangrijk dat er mét leerlingen wordt gesproken i.p.v. óver. Vanaf groep 3 worden leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan de kind-oudergesprekken. Tussen de kind-oudergesprekken vindt er minimaal 2x per jaar een kindgesprek plaats. Waarbij de leerkracht in gesprek gaat met de leerling. Leerling stelt samen met leerkracht en ouders doelen voor de volgende periode. Tijdens de kindgesprekken wordt de voortgang van deze doelen met het kind besproken.