ouderraad

De algemene doelstelling van de ouderraad is een zo goed mogelijke schakel te zijn tussen de ouders en de school. Met school wordt niet alleen de directie en het team (de leerkrachten) bedoeld, maar ook de medezeggenschapsraad. De leden van de ouderraad hebben een adviserende taak en geen beslissingsbevoegdheid. De OR kent een drietal schakelfuncties:
 
Schakelfunctie naar team/directie toe:
Ouderraadsleden krijgen een klas toegewezen waar ze vertegenwoordiger van zijn. De leerkrachten worden op hun verzoek door de ouderraadsleden ondersteund. Bijvoorbeeld bij het vinden van hulpouders voor activiteiten. Ouderraadsleden mogen ter ondersteuning aanwezig zijn bij bijzondere activiteiten zoals de kerstviering en carnaval.
 
Schakelfunctie naar ouders/verzorgers toe:
Ouders kunnen met vragen, suggesties en opmerkingen naar de ouderraadsleden toe komen. Deze kunnen dan aangekaart worden op de ouderraadsvergadering. Op deze vergadering zijn ook directie/team en de medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigd.
De ouderraad houdt ouders op de hoogte van haar activiteiten en beslissingen.
 
Schakelfunctie naar de MR:
Tijdens de OR-vergadering (5x per schooljaar) is ook de MR vertegenwoordigd. De MR kan de ouderraad advies vragen in bepaalde zaken, maar ook kan de ouderraad vragen stellen aan de MR.
 
Naast deze schakelfuncties organiseren de ouderraadsleden samen met het team onder andere de Sinterklaasviering, Kerstviering en het schoolreisje. Ook zorgen zij voor de cadeautjes voor de verjaardagen van zowel de kinderen als de leerkrachten met juffen/meesterdagen.
 
U kunt de ouderraad bereiken door het aanspreken van een van de OR-leden, door het sturen van een mailtje naar or.laurentiushof@skov-onderwijs.nl of een briefje in ons postvak te doen? Ons postvak staat op de eerste kamer tegenover het keukentje (gemeenschapsruimte).
Onze notulen vindt u als bestand op deze paginga.
 
Ouderbijdrage
Van de ouderrekening worden activiteiten betaald die buiten een rijks- of gemeentelijke regeling vallen. Aan het begin van ieder schooljaar wordt door de ouders een ouderbijdrage hiervoor betaald. Ouders krijgen hierover een mail met een betalingsverzoek. Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld in samenspraak met de schoolleiding waaruit de ouderbijdrage zo laag mogelijk wordt vastgesteld.
 
Ouderraadsleden 2020-2021

groep ouderraadslid
1-2a Rudy 
1-2b Corine + Marleen 
1-2c Marieke P.
3-4a Laura
3-4b Kristel
3-4c Linda 
5-6a Chantal
5-6b Marieke W.
5-6c Harriët (Penningmeester)
7-8a Marijn
7-8b José (Secretaris)
7-8c Maike (voorzitter)
omdat het ook ánders kan!