Algemeen

Samen verantwoordelijk
Wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind op onze school. Leerlingen voelen zich beter thuis op een school als hun ouders een goed contact hebben met de school, weten wat er dagelijks met de kinderen wordt gedaan, er thuis over praten en daar ook rekening mee houden.  Samen verantwoordelijkheid dragen is ook beter mogelijk als ouders weten wat er gedaan wordt op school en de leerkrachten van sommige zaken uit de thuissituatie op de hoogte zijn. 

Op onze school nemen ouders en overige vrijwilligers deel aan allerlei ouderactiviteiten. Sommige activiteiten zijn in en met de groep, bijv. de creatieve morgens en middagen, vieringen, excursies, schoolreisjes, de themadag. Andere activiteiten zijn weer buiten de groep, of zelfs buiten de school. Zoals het schoolkamp en de sport- en speldag, koningsspelen. 
Wij, als team, zijn erg blij met uw hulp. De leerlingen hebben er voordeel bij en u bent betrokken bij het onderwijs op school. 

OR / MR / school
2 keer per jaar zitten afgevaardigden van de verschillende geledingen bij elkaar en worden actuele schoolontwikkelingen besproken.

Parro / Digitale nieuwsbrief 
U wordt als ouder maandelijks op de hoogte gehouden door de digitale nieuwsbrief van onze school. Hierbij is de maandkalender toegevoegd met daarop alle activiteiten van de leerlingen betreffende die maand. Deze nieuwsbrief wordt verspreid via onze besloten school-app Parro en momenteel ook nog via de mail. korte mededelingen over uw kind, de groep en de school worden verspreid via Parro.

Ouderenquête
In onze interne kwaliteitsmeting krijgen alle ouders eens in de twee jaren een ‘oudervragenlijst’ toegezonden. Hierdoor kan elke ouder middels stellingen zijn/haar mening geven over de organisatie en het onderwijs op onze school. Met de uitkomsten kan de school haar onderwijs weer verder verbeteren. 

 
“Ouders en school werken samen”